Athlete of the week: Thomas Nordmann

Athlete of the week: Thomas Nordmann